...และอื่นใด ต้องการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ให้ลูกหลานในตระกูล " อิ น ท ว ง ษ์ " และสาธุชนคนทั่วไป ได้อ่านได้ศึกษาไว้ประดับสติปัญญา พิจารณาดูว่า อะไรควร อะไรไม่ควร อะไรถูก อะไรผิด และความสำนึกรับผิดชอบชั่วดี ในบาปบุญคุณโทษของทุกๆคนทุกๆฝ่าย...


                          

เพลง สัปเหร่อ - คุณประจวบ จำปาทอง คำร้อง/ทำนอง: ไพบูลย์ บุตรขัน - ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมและประชาสัมพันธ์ web ตระกูล"อินทวงษ์"


@ แจกปฏิทิน พ.ศ.2555 ครับ เชิญคลิกโหลดที่นี่...

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553

03 ถาม...เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูนที่ดินระวาง 4846///0054-11,10,6 เลขที่ดิน 1062 หน้าสำรวจ 389
ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน โฉนดที่ 2222 เล่ม 23 หน้า 22


28 ส.ค.2544 นางทับทิม อินทวงษ์ ขอรังวัดแบ่งแยกในนามเดิม
ต่อมา...
28 พ.ย.2544 นางทับทิม อินทวงษ์ ขอแก้คำขอใหม่เป็นรังวัดแบ่งในนามเดิม จำกัดเนื้อที่ทุกแปลง จำนวน 4 แปลง
และต่อมา...
20 เม.ย.2550 นางทับทิม อินทวงษ์ ขอรังวัดรวมโฉนดที่ดิน,แบ่งแยกในนามเดิม


ถาม...เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน

ข้อ 1. เป็นไปได้ไหม? เมื่อ 20 เม.ย.2550 ในการขอรังวัดรวมโฉนดที่ดิน,แบ่งแยกในนามเดิม ได้รังวัดเอาที่ดินบางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ 80902 ซึ่งเป็นถนนไปด้วย

ข้อ 2. โฉนดที่ดินเลขที่ 80902 มีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมรวมทั้งหมด 6 คน คือ ๑.นายธนวุฒิ ดุษฎีปัญจพร ๒.นางจินตนา จิตรวิเศษ ๓.นายไตรรัตน์ อินทวงศ์ ๔.นายธีระพงษ์ อินทวงษ์ ๕.นางนงนุช แกสเซอร์ และ ๖.นางทับทิม อินทวงษ์ คำถาม...ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมดังกล่าวได้รู้เห็นหรือยินยอมให้รังวัดเอาที่ดินบางส่วนไปหรือไม่?

ข้อ 3. โฉนดที่ดินเลขที่ 80902 เฉพาะส่วนของ ๑.นายธนวุฒิฯ ๒.นางจินตนาฯ ๓.นายไตรรัตน์ฯ ๔.นางนงนุชฯ ๕.นางทับทิมฯ ตกอยู่ในบังคับภาระจำยอมเรื่องทางเดิน ทางรถยนต์ผ่าน ระบบไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปโภคอื่น อันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตของโฉนดที่ 80899 ตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2539 คำถาม...ถ้าเป็นไปได้ตามข้อ 1. ท่านได้ระบุภาระจำยอมเฉพาะส่วนลงไปในโฉนดที่ขอรังวัดรวมโฉนดที่ดิน,แบ่งแยกในนามเดิมเมื่อ 20 เม.ย.2550 หรือไม่?

ข้อ 4. ถ้าไม่เป็นไปได้ตาม ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 3. ข้างต้น คำถาม...ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงในสารบัญจดทะเบียนโฉนดที่ดินเลขที่ 80902 หรือไม่?

ข้อ 5. นางทับทิม อินทวงษ์ และนายรณชัย ปัญญา ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองลำพูนไว้ว่า ได้เป็นผู้เก็บรักษาโฉนดที่ดินเลขที่ 80902 ไว้และไม่ยอมนำออกมาให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมคนอื่นๆที่ได้ร้องขอเพื่อเอาไปทำธุรกรรมตามสิทธิ์ที่พึงมีพึงได้ คำถาม...ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมจะต้องทำอย่างไรจึงจะเรียกเอาโฉนดดังกล่าวมาได้?

ข้อ 6. ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้ และหวังว่าท่านคงจะตอบคำถามต่างๆให้กระจ่างแจ้ง

คลิกอ่าน... 01 ถึง...ผู้เกี่ยวข้องทุกๆคน
คลิกอ่าน... 02 คำพิพากษา ฉบับเต็ม


เรียน...ท่านอธิบดีกรมที่ดิน

ลูกน้องของท่านคงถือคติ"ข้าราชการคือนายประชาชน" ท่านอธิบดีจะลองตอบแทนก็ได้นะครับ

สละเวลาดูละครเรื่องนี้ บางทีมันอาจจะกระตุ้นต่อมสำนึก...
เรียน...ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย

ท่านปลัดฯจะไม่ลองขยับๆกระตุ้นลูกน้องบ้าง?????


เรียน...ท่านเจ้าหน้าที่ ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทร.02-221-1133 ขอบพระคุณครับ


เรียน...ท่านอธิบดีกรมที่ดิน ขอบพระคุณครับ

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553

02 คำพิพากษา ฉบับเต็ม

คลิกอ่าน... 01 ถึง...ผู้เกี่ยวข้องทุกๆคน
คลิกอ่าน... 03 ถาม...เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูนฝ่ายกฎหมาย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ข้อความนี้กรุณาอ่านให้เข้าใจ...ถ้าไม่เข้าใจให้อ่าน คำพิพากษาฉบับเต็ม ด้านล่าง

"ในการขอให้บังคับจำเลยทั้งห้ารื้อถอนต้นสักหรือสิ่งของออกจากที่ดินภาระจำยอมนั้น โจทก์ต้องยื่นคำขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีให้เป็นผู้ดำเนินการบังคับให้รื้อถอนหรือขนย้ายสิ่งของออกจากอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 296 ทวิ, 296 ตรี และ 296 เบญจ"

ถามฝ่ายกฎหมาย ธนาคารอาคารสงเคราะห์...

* ชนะคดีแล้วทำไมไม่ทำตามขั้นตอนให้จบ?????
* ปล่อยให้ค้างคานับจากวันพิพากษามากว่า 2 ปีได้อย่างไร?????
* ทำไมทอดทิ้งคนซื้อที่ดิน?????
* ทุกวันนี้คนซื้อที่ดินยังไม่ได้ใช้ถนน ไม่มีน้ำประปากิน ไม่มีไฟฟ้าใช้

เรียน ท่านประธานกรรมการ หรือ ท่านกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์... กรุณาถามฝ่ายกฎหมายลูกน้องของท่าน ว่ารู้รักษาผลประโยชน์ของธนาคารฯและลูกค้าธนาคารฯมากน้อยแค่ไหน ก่อนจะฟ้องให้ลิ่วล้อโทร.ข่มขู่คนที่ไม่รู้เรื่องสารพัดสารพัน พอชนะคดี...ทำเฉย?????


เรียน...ท่านปลัดกระทรวงการคลัง

ท่านปลัดฯจะไม่ลองขยับๆกระตุ้นลูกน้องบ้าง?????
* * * * * * * * * *


ขอร้องละครับ...

กรุณาอย่าแสดงความคิดเห็นที่ไร้สาระในบล็อกนี้

ใครจะหลอกใคร เอาพระเก๊พระปลอมมาแหกตาใคร ก็เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นความประพฤติของคนๆนั้น ไม่เกี่ยวกับบล็อกนี้

กรุณาไปแสดงความคิดเห็นในบล็อกที่เกี่ยวข้องกับวงการพระเครื่องโดยตรง

จุดประสงค์ที่เปิดใช้บล็อกนี้ ต้องการให้ทุกๆคนทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ลดทิฐิลงมาแล้วหันหน้าปรึกษาหารือกันหาเพื่อทางออกที่ดีต่อไป...

โดยเฉพาะต้องการที่สุดคือ คำแนะนำแสดงความคิดเห็นจากท่านผู้รู้ท่านผู้มีประสบการณ์และท่านผู้ชำนาญด้านกฎหมายครับ

แรกเริ่มแต่เดิมที มรดกบาปอันนี้มันยุ่งเหยิงกันมาตั้งแต่รุ่นเจ้ามรดก ตั้งแต่ พ.ศ.2505 เรื่อยมาจนเจ้ามรดกจากไป

มรดกบาปอันนี้ก้าวมาถึงรุ่นลูก เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2521 ก็เริ่มยุ่งเหยิงอีก พี่สาวคนโตประกาศไม่ยุ่งเกี่ยว น้องสาวคนรองในฐานะผจก.มรดกจึงให้น้องชายคนสุดท้องย้ายไปรับแปลงด้านตะวันออกที่สันป่ายางซอย1ซึ่งเป็นบ้านของตนเอง

ให้น้องชายคนที่สองไปรับแปลงด้านตะวันตกที่สันป่ายางซอย1ซึ่งเป็นบ้านหลังแรกของพ่อผมคือน้องชายคนรอง โดยเว้นที่ด้านหลังไม่กี่ตรว."หื้อบ่าเนาปลูกบ้านอยู่ต๋อนเฒ่า" และให้พ่อผมไปรับแปลงเจ้าปัญหานี้ร่วมกับตนเอง

และในที่สุดก็ตกลงกันได้โดยพ่อผมและน้องสาวคนรองคือป้าทิมได้ตกลงให้ทำถนนหน้ากว้าง 6 เมตร ผ่ากลางตลอดแนวที่ดิน

โดยเฉือนที่ดินทางด้านขวา กว้าง 3 เมตรตลอดแนว ซึ่งเป็นเนื้อที่ 372 7/10 ตารางวา

เฉือนที่ดินทางด้านซ้าย กว้าง 3 เมตรตลอดแนว ซึ่งเป็นเนื้อที่ 372 7/10 ตารางวาเช่นกัน

รวมเป็นเนื้อที่ถนนหน้ากว้าง 6 เมตรทั้งหมด 1 ไร่ 3 งาน 45 4/10 ตารางวา แล้วออกเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ 80902

ต่อมาฝ่ายซ้ายจากโลกนี้ไป และฝ่ายขวาความชราความสูงวัยมาเยือนความทรงจำก็ลบเลือนตามไปด้วย รณชัยลูกชายคนรองจึงเป็นตัวแทน เพราะนิรุทธ์ลูกชายคนโตอยู่ที่อเมริกาโน่น

มรดกบาปอันนี้ก้าวมาถึงรุ่นหลาน ก็เริ่มยุ่งเหยิงขึ้นมาอีกครั้ง (อ่านรายละเอียด...คำพิพากษา...ด้านล่างบทความ)

ที่ทางมีถนนเข้าออกได้อยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาทำให้มันเป็นที่ตาบอดเสียยังงั้นแหละ...

ตัวละครที่ขัดแย้งกันเริ่มต้นมี 2-3 ตระกูล ปัจจุบันเพิ่มขึ้นมาหลายเท่าทวีคูณ หลายตระกูลร้อยพ่อพันแม่

ก็ขนาด 2-3 ตระกูลยังวุ่นวายขนาดนี้ แล้วนับวันยิ่งมากตระกูลเข้าไปอีก มันจะยุ่งเหยิงกันขนาดไหน?????

ทั้งฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาอายุเข้าวัยชรา 50-60 กว่าๆกันทุกคน ใกล้ๆจะจากโลกนี้ไปแล้ว

และแล้วมรดกบาปอันนี้ก็คงไม่พ้นก้าวมาถึงรุ่นเหลน...

อนาคตทายได้เลย ได้เห็นเลือดตกยางออกกันแน่ๆ


ก็เพราะเหตุนี้แหละ จึงต้องเปิดใช้บล็อกนี้ขึ้นมา เพื่อต้องการและหาทางที่จะกำจัดเสียให้ยุติสิ้นสุดลงไปในรุ่นนี้ซึ่งเป็นรุ่นหลาน

และอื่นใดต้องการบันทึกไว้เป็นหลักฐานให้ลูกหลานในตระกูล"อินทวงษ์"และสาธุชนคนทั่วไปได้อ่านได้ศึกษาไว้ประดับสติปัญญาพิจารณาดูว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรถูกอะไรผิด และความสำนึกรับผิดชอบชั่วดีในบาปบุญคุณโทษของทุกๆคนทุกๆฝ่าย...

ณ วันนี้เวลานี้...หวังเพียงแค่ต้องการให้ ทุกๆคนทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ลดทิฐิลงมาแล้วหันหน้าปรึกษาหารือกันเพื่อหาทางออกที่ดีต่อไป...


วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553

01 ถึง...ผู้เกี่ยวข้องทุกๆคน17 ธันวาคม 2553

กราบเท้าคุณป้าทับทิมที่เคารพอย่างสูง

นับจากนี้ก็เหลือเพียงป้าทิม-ผม-ไตรรัตน์-นงนุชเท่านั้น และอีกไม่นานก็ต้องอำลาจากกันไปชั่วนิตย์นิรันดร์

แต่ก่อนจากเมื่อเรายังมีลมหายใจกันอยู่ เรื่องที่มันค้างๆคาๆคารา-คาซังซึ่งมันจะเป็นผลต่อเนื่องกันไปจนถึงรุ่นลูกๆหลานๆเหลนๆโน่น

เรามาแก้ไขทำให้มันกระจ่างแจ้งกันเถอะครับ อย่าทิ้งมรดกบาปอันนี้ตกทอดถึงลูกๆหลานๆเหลนๆรุ่นต่อๆไปให้ต้องมาทะเลาะกันอีกเลย

เรื่องในอดีตที่ผ่านมาที่ผมเคยกล่าววาจาล่วงเกินป้าทิมไป ผมขอกราบแทบเท้าขอขมาป้าทิมมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง (เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาผมก็ได้กราบแทบเท้าขอขมาป้าทิมไปแล้วที่หน้าบ้านนงนุช ปะหน้ากันป้าทิมทักว่า"บ่าเนากา..."แล้วตามด้วย"อื่อ...บ่ารินบ่าวอก หน้ามึงเหมือนป่อมึงบ่าดอกบ่าดาย..."แล้วตบหัวผมเบาๆ)

ก็ขอให้ป้าทิมอโหสิกรรมหลานที่ปากไม่ดีคนนี้ด้วยครับ เพราะถึงอย่างไรป้าทิมก็รักเอ็นดูผมมาตลอดเคยเลี้ยงผมมาให้กินข้าวกินน้ำกินขนมมาตั้งแต่เด็กๆ ซึ่งบุญคุณนี้ใหญ่หลวงนักยากที่ผมจะทดแทนคุณได้หมด


สุดท้ายนี้ก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ จงดลบันดาลให้ป้าทิมมีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรเป็นที่พึ่งแก่ลูกหลานสืบต่อไปนานเท่านาน เทอญ

ปล. ถึง ป้าทิมนางทับทิม อินทวงษ์ และ นายรณชัย ปัญญา

เมื่อได้รังวัด รวมโฉนดที่ดิน,แบ่งแยกในนามเดิม ไปแล้วตั้งแต่ปี 2550 โฉนดที่ดินเลขที่ 80902 ซึ่งมีผมและน้องๆถือกรรมสิทธิ์ร่วม ก็ไม่มีประโยชน์อันใดที่ป้าทิมและนายรณชัยจะเก็บรักษาไว้อีกต่อไป

ด้วยข้อความนี้ถึงป้าทิมนางทับทิม อินทวงษ์ และนายรณชัย ปัญญา ที่ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองลำพูนไว้ว่า ได้เป็นผู้เก็บรักษาโฉนดที่ดินเลขที่ 80902 ไว้ กรุณาคืนโฉนดที่ดินเลขที่ 80902 ให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมคือผมนายธนวุฒิ ดุษฎีปัญจพร และน้องๆคือนายไตรรัตน์ อินทวงศ์, นางนงนุช แกสเซอร์ ด้วย ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป

จึงแจ้งมาให้รับทราบ

คลิกอ่าน... 02 คำพิพากษา ฉบับเต็มพบกันครึ่งทาง...เปลี่ยนเป็นแบบนี้ (ถนนหน้ากว้าง 3 เมตร)

ตั้งชื่อมงคลให้เป็นอนุสรณ์..."ถนนเนาวรัตน์ทับทิม"

 

ดูแผนผังแล้วใครๆก็มองออก...

ว่า... กำลังคิดอะไร ทำอะไร และ ต้องการอะไร?????

หยุดเถอะ...เลิกเถอะ...อายชาวบ้านเค้า...

แล้วอีกอย่างเวรกรรมมันมีจริงนะน้องเอ๋ย...ลูกหลานเอ๋ย...

คนที่ปิดถนนไม่ให้คนใช้ผ่านเข้าออก ก่อนจะตายมันทรมานจริงๆ อึดอัดหายใจไม่ออก แต่ก็ไม่ตายสักที ต้องแบกสังขารทรมานทรกรรมอยู่เป็นปีๆ จึงจะตายพ้นเวรพ้นกรรมไปได้

ตระกูล "อินทวงษ์" เป็นตระกูลใหญ่

จะคิดอะไรทำอะไร...ให้นึกถึงบรรพบุรุษของเราบ้าง

ตามที่เสนอมา ได้รับประโยชน์ทั่วถึงกันทุกฝ่าย

นงนุชได้ที่คืนไม่ต้องมีใครผ่านและมีทางเข้า-ออก 3 ทาง

ป้าทิมเสียที่นิดหน่อยแต่ก็ได้ที่คืนทั้งหมดไม่ต้องตกอยู่ในบังคับภาระจำยอมอีกต่อไป

หรือใครมีความคิดที่ดีกว่านี้ก็ว่ามา

โดยเฉพาะ...
ป้าทิมหรือรณชัยหรือนิรุทธ์
นงนุช
อังเดร
คนที่ซื้อจากธนาคาร
ลุงนพ
จำรัส
แมว

คลิกอ่าน... 02 คำพิพากษา ฉบับเต็ม
คลิกอ่าน... 03 ถาม...เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ทำตามนี้...
1. คลิก แสดงความคิดเห็น ด้านล่างบทความนี้
2. ถ้าตัวอักขระไม่ปรากฏให้ปิดแล้วเปิดใหม่
3. พิมพ์ ฝากความคิดเห็นของคุณ
4. ให้ระบุชื่อต่อท้ายข้อความ จะได้รู้ว่าเป็นใคร?
5. พิมพ์อักขระที่คุณเห็นในภาพด้านบน
6. คลิก ไม่ระบุชื่อ
7. คลิก เผยแพร่ความคิดเห็นของคุณ