...และอื่นใด ต้องการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ให้ลูกหลานในตระกูล " อิ น ท ว ง ษ์ " และสาธุชนคนทั่วไป ได้อ่านได้ศึกษาไว้ประดับสติปัญญา พิจารณาดูว่า อะไรควร อะไรไม่ควร อะไรถูก อะไรผิด และความสำนึกรับผิดชอบชั่วดี ในบาปบุญคุณโทษของทุกๆคนทุกๆฝ่าย...


                          

เพลง สัปเหร่อ - คุณประจวบ จำปาทอง คำร้อง/ทำนอง: ไพบูลย์ บุตรขัน - ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมและประชาสัมพันธ์ web ตระกูล"อินทวงษ์"


@ แจกปฏิทิน พ.ศ.2555 ครับ เชิญคลิกโหลดที่นี่...

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553

03 ถาม...เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูนที่ดินระวาง 4846///0054-11,10,6 เลขที่ดิน 1062 หน้าสำรวจ 389
ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน โฉนดที่ 2222 เล่ม 23 หน้า 22


28 ส.ค.2544 นางทับทิม อินทวงษ์ ขอรังวัดแบ่งแยกในนามเดิม
ต่อมา...
28 พ.ย.2544 นางทับทิม อินทวงษ์ ขอแก้คำขอใหม่เป็นรังวัดแบ่งในนามเดิม จำกัดเนื้อที่ทุกแปลง จำนวน 4 แปลง
และต่อมา...
20 เม.ย.2550 นางทับทิม อินทวงษ์ ขอรังวัดรวมโฉนดที่ดิน,แบ่งแยกในนามเดิม


ถาม...เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน

ข้อ 1. เป็นไปได้ไหม? เมื่อ 20 เม.ย.2550 ในการขอรังวัดรวมโฉนดที่ดิน,แบ่งแยกในนามเดิม ได้รังวัดเอาที่ดินบางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ 80902 ซึ่งเป็นถนนไปด้วย

ข้อ 2. โฉนดที่ดินเลขที่ 80902 มีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมรวมทั้งหมด 6 คน คือ ๑.นายธนวุฒิ ดุษฎีปัญจพร ๒.นางจินตนา จิตรวิเศษ ๓.นายไตรรัตน์ อินทวงศ์ ๔.นายธีระพงษ์ อินทวงษ์ ๕.นางนงนุช แกสเซอร์ และ ๖.นางทับทิม อินทวงษ์ คำถาม...ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมดังกล่าวได้รู้เห็นหรือยินยอมให้รังวัดเอาที่ดินบางส่วนไปหรือไม่?

ข้อ 3. โฉนดที่ดินเลขที่ 80902 เฉพาะส่วนของ ๑.นายธนวุฒิฯ ๒.นางจินตนาฯ ๓.นายไตรรัตน์ฯ ๔.นางนงนุชฯ ๕.นางทับทิมฯ ตกอยู่ในบังคับภาระจำยอมเรื่องทางเดิน ทางรถยนต์ผ่าน ระบบไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปโภคอื่น อันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตของโฉนดที่ 80899 ตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2539 คำถาม...ถ้าเป็นไปได้ตามข้อ 1. ท่านได้ระบุภาระจำยอมเฉพาะส่วนลงไปในโฉนดที่ขอรังวัดรวมโฉนดที่ดิน,แบ่งแยกในนามเดิมเมื่อ 20 เม.ย.2550 หรือไม่?

ข้อ 4. ถ้าไม่เป็นไปได้ตาม ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 3. ข้างต้น คำถาม...ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงในสารบัญจดทะเบียนโฉนดที่ดินเลขที่ 80902 หรือไม่?

ข้อ 5. นางทับทิม อินทวงษ์ และนายรณชัย ปัญญา ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองลำพูนไว้ว่า ได้เป็นผู้เก็บรักษาโฉนดที่ดินเลขที่ 80902 ไว้และไม่ยอมนำออกมาให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมคนอื่นๆที่ได้ร้องขอเพื่อเอาไปทำธุรกรรมตามสิทธิ์ที่พึงมีพึงได้ คำถาม...ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมจะต้องทำอย่างไรจึงจะเรียกเอาโฉนดดังกล่าวมาได้?

ข้อ 6. ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้ และหวังว่าท่านคงจะตอบคำถามต่างๆให้กระจ่างแจ้ง

คลิกอ่าน... 01 ถึง...ผู้เกี่ยวข้องทุกๆคน
คลิกอ่าน... 02 คำพิพากษา ฉบับเต็ม


เรียน...ท่านอธิบดีกรมที่ดิน

ลูกน้องของท่านคงถือคติ"ข้าราชการคือนายประชาชน" ท่านอธิบดีจะลองตอบแทนก็ได้นะครับ

สละเวลาดูละครเรื่องนี้ บางทีมันอาจจะกระตุ้นต่อมสำนึก...
เรียน...ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย

ท่านปลัดฯจะไม่ลองขยับๆกระตุ้นลูกน้องบ้าง?????


เรียน...ท่านเจ้าหน้าที่ ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทร.02-221-1133 ขอบพระคุณครับ


เรียน...ท่านอธิบดีกรมที่ดิน ขอบพระคุณครับ